Členská schůze 2016

Členská schůze konaná dne 19.3.2016 byla zahájena v 8,30 hod. v malém sále kultuního domu. Vedl ji předseda Ing. Novák. Jako hosté přijeli – za Jihočeský územní svaz (JčÚS) Ing. Koranda, za policii ČR npor. Hitmar a za dům dětí a mládeže Mgr. Hlásková. Omluven byl starosta města dr. Sýkora. Po uctění památky zesnulých členů schůze započala. (Splněny body programu 1) až 4).)

5) Volba návrhové komise – navrženi byli: Kundrát Karel, Bartošek Vladimír, Ďurina Roman. V tomto složení byli jednohlasně odsouhlaseni.

6) Volba mandátové komise – navrženi byli: Němec Josef, Máca František, Míka Pavel. Taktéž byli v tomto složení jednohlasně odsouhlaseni.

7) Zpráva mandátové komise – počet přítomných je 82.

8) Zpráva o činnosti za uplynulý rok – přednesl jednatel p. Kulíšek.

Výbor zasedá druhým rokem svého funkčního období. Prioritně se pracuje na výkupu pozemků na rybnících Polák a Žahour. Cca 1/4 rybníku Žahour je již v našem vlastnictví, nebo máme sjednaný podnájem. Zbylé pozemky zatím vlastní původní majitelé. Od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se nám podařilo odkoupit pozemky pod rybníkem Polák. Tato plocha činí cca 1/3 rybníka – 2 625 m2. Nyní probíhají jednání se státním pozemkovým úřadem, který vlastní zbylé pozemky pod rybníkem Polák. Veškeré nákupy pozemků jsme financovali z vlastních zdrojů.

Dále nám byla vypovězena smlouva o podnájmu rybníčků v areálu Grena. Smlouva nám fakticky končí k 31. 5. 2016.

Vzhledem ke zrušení místních povolenek bude všem členům starších 75 let poskytována sleva 900,- Kč na pořízení krajské povolenky. Tuto částku budeme  hradit z vlastních zdrojů.

Stav členské základny zůstavá setrvalý – 724 členů, z toho 618 dospělých, 15 mládeže a 91 dětí.

Výbor se usnesl, že by bylo vhodné, aby první povolenku pro členy rybářského kroužku hradil MO. Tento návrh bude dále předmětem hlasování. Jeden kroužek funguje ve Veselí n. L. v rámci činností DDM pod vedením p. Třísky a p. Moudrého. Tento kroužek v současnosti eviduje 16 dětí. Druhý kroužek, který navštěvuje 22 dětí, je veden v Dolním Bukovsku p. Trnkou a p. Vondrou. V roce 2015 proběhla soutěž „Veselská zlatá udice“, kde se utkali členové rybářských kroužku z Veselí a Bukovska. Soutěž probíhala na Veselské pískovně u kiosku.

Rybářská stráž má nyní 20 členů s celokrajskou působností. Celkem bylo vykonáno 366 pochůzek. Zjištěno bylo 15 přestupků. Nejčastějšími přestupky jsou: nezapsané datum lovu a číslo revíru, lov mimo stanovenou dobu, nepřítomnost u prutů a nepořádek u vody. Žádná povolenka však nebyla odebrána.

9) Zpráva o finančním hospodaření – přednesla ekonomka pí. Velíšková.

Výsledek hospodaření za rok 2015 byl -212 500 Kč. Plánované příjmy byly 955 000 Kč, skutečné přijmy 999 000 Kč, plánované výdaje 1 228 500 Kč, skutečné výdaje 1 211 500 Kč. Plánovaný výsledek byl -273 500 Kč, skutečný výsledek byl -212 500 Kč. Zůstatek finančních prostředků k 31. 5. 2015 činil 535 959 Kč.

10) Zpráva dozorčí komise – komise pracovala ve složení Míka Pavel, Tříska Karel, Tříska Jaroslav, Kopačka Ondřej a Lonský Zdeněk. Účetnictví MO je řádně vedeno a je průkazné. Komise v roce 2015 řešila 3 přestupky členů naší organizace proti rybářskému řádu.

11) Schválení rozpočtu na rok 2015 – rozpočet byl jednohlasně schválen.

12) Návrh rozpočtu na rok 2016 – plánované výdaje jsou 1 205 000 Kč, plánované příjmy jsou 988 000 Kč, celkový výseledek je navržen na    -217 000 Kč.

13) Schválení rozpočtu na rok 2016 – rozpočet byl jednohlasně schválen.

14) Členové zarybňovací komise – schváleni byli: Tříska Karel, Jančík Josef a Zeman František.

15) Volba člena dozorčí komise – p. Lonský požádal o uvolnění z této funkce. Jako nový člen byl navržen Svobodný Martin. Ten byl následně hlasováním odsouhlasen.

16) Projev hospodáře p. Fialy:

Poděkoval především JčÚS (p. Markovi), který nám významně pomohl vysadit naše revíry. Navýšilo se vysazování sumce (2 500 ks především na tekoucí vody). Z vlastních zdrojů jsme vysazovali bolena (jako jediné organizaci JčÚS se nám ho podařilo odchovat). Vysadilo se 48 000 ks úhořího monté. Po několika letech se podařilo vysadit pod Hamerský jez 7 500 ks parmy. Bohužel se nepodařilo vysadit tlouště. Vysadilo se 2 000 ks okouna ročka. Na Nežárku se podařilo vysadit 500 ks lipana.

Dále upozornil na nový revír – Horusickou pískovnu (u Měruše), která ještě není zanesena v popisu revíru. Zatím se tato informace členů netýká.

Další novinkou budou krátkodobé rybářské lístky.

17) Diskuze:

Jednatel – JčÚS si vyžádal hlasování na VČS o ukončení lovu po chycení 2 ks ušlechtilých ryb. Členská základna souhlasila a následně to potvrdila hlasováním.

Koranda (JčÚS) – vyjádřil se k vydávání krátkodobých rybářských lístků. Jde především o snahu zjednodušit vydávání rybářských lístků pro cizince. Dále se zmínil o Horusické pískovně (u Měruše). Ta byla vyčleněna jako nový revír, na kterém budou platit jiná pravidla. Ta však zatím nejsou blíže určena. Dále komentoval dříve vznesený dotaz p. Kopačky (člena naší dozorčí komise) na majitele pískoven a JčÚS. Zajímalo ho, jaký je důvod zákazu používání člunů na našich pískovnách. V soupisu revíru je sice přesně uvedeno „zavážení nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán“, ale o odstavec níže stojí poznámka „dále je zákáno používat jakýchkoliv plavidel a to pro jakékoliv účely“. Výbor již na tento rozpor dříve upozorňoval JčÚS. Odpověď p. Kepra za JčÚS zněla, že používání lodí je skutečně zakázáno. To vyvolalo bouřlivou diskuzi přítomných členů. Po mnoha nedorozumněních se došlo k závěru (dle p. Korandy), že zmíněný druhý odstavec slouží pouze jako upozornění. Vše tedy platí jako doposud, tzn. zavážení pomocí lodí je povoleno, lov z loděk zakázán.

Předseda – podařilo se vyjednat s nájemcem parkoviště u kiosku (Luděk Lou Myler) bezplatné parkování pro všechny členy vlastnící povolenku vydanou ve Veselí n. Luž.

Jednatel – hlasování o proplacení první dětské povolenky pro členy rybářského kroužku. Členská základna souhlasila.

Hospodář – byl nám ukončen nájem v areálu Grena. Tyto rybníčky sloužili především ke komorování ryb.

Jednatel – k loňskému návrhu na zvýšení míry štiky na 60 cm přišla odpověď – zamítnutí pro zbytečnost této změny.

Hospodář – informoval o výkupech pozemků v okolí rybníka Polák. Dále nechal hlasovat o pokračování výkupu těchto pozemků. Členská základna souhlasila.

Člen (p. Fejtl) – vznesl návrh na požádání města o finanční podporu pro výkup pozemků. Výbor tento návrh vzal na vědomí a přislíbil vypracovat žádost.

18) Návrh usnesení – p. Ďurina přednesl navrhované usnesení výroční členské schůze.

20) Odhlasování návrhu usnesení – přítomní toto usnesení odsouhlasili, jeden člen se zdržel hlasování.

V 11 hod. se předseda rozloučil se všemi přítomnými a schůzi tím ukončil.

 

Veselí nad Lužnicí 8.4.2016
Zapsal: Ďurina Roman