Členská schůze 2018

Členská schůze konaná dne 17.3.2018 byla zahájena v 8,30 hod. v malém sále kultuního domu. Vedl ji předseda Ing. Novák. Jako hosté přijeli – za Jihočeský územní svaz (JčÚS) Ing. Koranda, starosta města Rndr. Sýkora, radní Jihočeského kraje Novák Jaromír, za policii ČR npor. Martinů a za městskou policii p.Virt. Po uctění památky zesnulých členů schůze započala. (Splněny body programu 1) až 4).

5) Volba návrhové komise – navrženi byli: Kundrát Karel, Bartošek Vladimír, Velíšek Jiří. V tomto složení byli jednohlasně odsouhlaseni.

6) Volba volební a mandátové komise – navrženi byli: Mgr. Němec Josef, Míka Pavel, Svobodný Martin. Taktéž byli v tomto složení jednohlasně odsouhlaseni.

7) Zpráva mandátové komise – počet přítomných je 60.

8) Zpráva o činnosti za uplynulý rok – přednesl v zastoupení Ing. Švarc.
Výbor zasedá čtvrtým rokem tzn. posledním rokem svého funkčního období. V tomto období probíhaly především akce související s rekonstrukcemi zařízení.  Na rybníku Hladov byla provedena výměna celého výpustního zařízení (požerák + potrubí), plně v režii Rybářství Třeboň.
Na rybnících Žahour a Polák byly provedeny opevňovácí práce břehových partií narušených erozivním působením vln. Nátrže břehů byly opevněny netříděným lomovým kamenem s vysvahováním. Množství záhozového kamene činí cca 60m3, náklady představují cca 70.000,-Kč.
Na rybníku „Polák“ byla provedena výměna nápustného potrubí z Degárky včetně vtokového objektu, tvořeného betonovým požerákem. Celkové náklady činí cca. 15.000,-Kč.
Na rybníku „Líbal“ byla namísto staré, již nevyhovující provozní „boudy“ osazena nová ocelová bouda uložená na betonové podlaze. Náklady činí asi 15.000,-Kč
V objektu sádek byla provedena kompletní výměna střešní krytiny na provozní budově, kdy stará nevyhovující eternitová krytina byla nahrazena krytinou z plechových tabulí. Náklady na materiál a práci činily cca. 20.000,-Kč.
Z činosti dozorčí komise: za celé období roku 2017 řešila 5 přestupků našich členů.
Vzhledem ke zrušení místních povolenek bude všem členům starších 75 let poskytována sleva 900,- Kč na pořízení krajské povolenky. Tuto částku budeme  hradit z vlastních zdrojů.
Stav členské základny zůstavá setrvalý – 690 členů, z toho 583 dospělých, 23 mládeže a 84 dětí.
Jeden kroužek funguje ve Veselí n. L. v rámci činností DDM pod vedením Jaroslava Třísky. Tento kroužek v současnosti eviduje 9 dětí. Druhý kroužek, který navštěvuje 16 dětí, je veden v Dolním Bukovsku p. Trnkou a p. Vondrou. V roce 2017 proběhla soutěž „Veselská zlatá udice“, kde se utkali členové rybářských kroužku z Veselí a Bukovska. Soutěž probíhala na Veselské pískovně u kiosku.
Rybářská stráž má nyní 15 členů s celokrajskou působností. Celkem bylo vykonáno 411 pochůzek. Zjištěno 7 přestupků.  Kontrolováno bylo 2 181 rybářů.
Pro získání povolenky k rybolovu na rok 2018 při nesplnění pracovního příspěvku je nutno toto nahradit zaplacením částky: dospělí 700,-Kč, mladiství 400,-Kč. Brigádnická povinnost je 8 hodin pro potřeby MO.
Vzhledem k získaným zkušenostem budeme pořádat 11. ročník rybářských závodů na malé pískovně. Závody se uskuteční 5. května 2018. Počet soutěžících bude omezen na 100 závodníků. Startovné bude 300,-Kč pro dospělé a mladistvé, pro děti do 15. let 150,-Kč.

Od 1. dubna 2018 platí novelizace denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

 1. v měsících duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
 2. v měsícich říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již od 1. dubna 2018.
Na krajskou mimopstruhovou povolenku může být uloveno maximálně 50ks ušlechtilých ryb.

9) Zpráva o finančním hospodaření – přednesla ekonomka pí. Velíšková.

Skutečné přijmy proti plánu byly +1 078 500 Kč, skutečné výdaje  byly 1 239 000 Kč.  Skutečný výsledek hospodaření je -160 500 Kč. Zůstatek finančních prostředků k 31.12. 2017 činil 505 243 Kč.

10) Zpráva dozorčí komise – přednesl předseda DP p.Míka Pavel. Komise pracovala ve složení Svobodný Martin, Kopačka Ondřej, Tříska Jaroslav, Tříska Karel, Míka Pavel. Účetnictví MO je řádně vedeno a je průkazné. Komise v roce 2017 řešila 5 přestupků členů naší organizace proti rybářskému řádu. Nejčastějšími prohřešky bylo chytání mimo stanovenou dobu lovu a nezapsání si ponechané ryby.

11) Schválení čerpání rozpočtu za rok 2017 – rozpočet byl jednohlasně schválen.

12)Návrh rozpočtu na rok 2018 – plánované výdaje jsou 1 113 000 Kč, plánované příjmy jsou 985 000 Kč, celkový výsledek je navržen na -128 000 Kč.

13)Schválení rozpočtu na rok 2018 – rozpočet byl jednohlasně schválen.

14) Členové zarybňovací komise – schváleni byli: Tříska Karel, Jančík Josef a Zeman Lukáš.

15) Odstoupení stávajícího výboru po uplynutí 4-letého volebního období.

16)Volba nového výboru: návrh složení na další 4-leté období

 • Vladimír Kulíšek
 • Roman Ďurina
 • Líkař Bohumír
 • Jan Moudrý
 • Václav Šatra
 • Jan Fiala
 • Dana Velíšková
 • Václava Podlahová
 • Vladimír Bartošek
 • Jiří Novák
 • Jiří Švarc

Toto složení výboru bylo jednohlasně odhlasováno.

17)Volba nového předsedy: návrhem výboru na post předsedy je Roman Ďurina. Tento návrh byl jednohlasně odsouhlasen

18)Pověření vedení schůze novým předsedou

19)Volba nové dororčí komise: výbor jmenuje tyto členy: Pavel Míka, Karel Tříska, Jiří Chyna, Josef Němec, Svobodný Martin, Kopačka Ondřej

19a)Volba delegáta na územní krajsou konferenci: navrženi jsou Roman Ďurina a Bohumír Líkař. Tento návrh byl jednohlasně odsouhlasen.

20)Projev hospodáře p. Fialy: „po mnoha letech končím ve funkci hospodáře, děkuji všem, kteří se zajímají o dění okolo místní organizace a zároveň přeji mnoho zdaru svému nástupci p.Moudrému a celému novému výboru“

21)Ocenění členů MO: oceněni byl p.Jančík Josef a p.Tříska Karel za záslužnou a obětavou činnost v rybářství. Jako vyznamenání si přezvali čestný odznak ČRS III.stupně – bronzový odznak.

22)Diskuze: starosta Sýkora: pogratuloval novému výboru ke zvolení, požádal členy o podporu celé organizace a popřál mnoho úspěchu.

p.Koranda (JčÚS): upozornil na změny v rybářském řádu (hájení a míra okouna, denní doba lovu, omezení na územní povolence na 50ks vyjmenovaných ryb, úpravy lovu muškařením na MP revírech, není nutné nosit členskou legitimaci, hájení mníka, jesena, parmy, úlovek lína je omezen na 4ks denně, plošné zavedení K70). Do budoucna rada ČRS převzala návrh změn bližších podmínek JčÚS.
p.Ing Novák Jiří: po 28 letech opouští post předsedy, rozloučil se všemi, poděkoval všem přítomným, městu, Rybářství Třeboň.
Novák Jaromír: poblahopřál ke zvolení nového předsedy, poděkoval starším členům a popřál mladším všechno nejlepší do nové práce.
Člen: stěžuje si, že po vychřici zatím nikdo neodklidil spadlé stromy. Povodí na tom postupně pracuje.
Člen: nikdo neseká rákosí v řece, ZD nespravuje cesty.
Člen: pod Veselským mlýnem vytékají splašky do řeky. Dělá někdo rozbory vody a ryb? Starosta prověří ČEVAK, kde je problém. Fiala – rozbory se dělají pouze vyjmečně.
Člen: platí stejná čísla revírů na rozdělené pískovně? Ano, platí.

23) Návrh usnesení: Mgr.Němec přednesl navrhované usnesení výroční členské schůze.

24) Odhlasování návrhu usnesení: všichni přítomní toto usnesení odsouhlasili.

V 11 hod. se předseda rozloučil se všemi přítomnými a schůzi tím ukončil.

Veselí nad Lužnicí 17.3.2018
Zapsal: Ďurina Roman