Členská schůze 2017

Členská schůze konaná dne 18.3.2017 byla zahájena v 8,30 hod. v malém sále kultuního domu. Vedl ji předseda Ing. Novák. Jako hosté přijeli – za Jihočeský územní svaz (JčÚS) Ing. Koranda, starosta města Rndr. Sýkora, radní Jihočeského kraje Novák Jaromír, za policii ČR npor. Martinů a za městskou policii p.Virt. Po uctění památky zesnulých členů schůze započala. (Splněny body programu 1) až 4).)

5) Volba návrhové komise – navrženi byli: Kundrát Karel, Bartošek Vladimír, Ďurina Roman. V tomto složení byli jednohlasně odsouhlaseni.

6) Volba mandátové komise – navrženi byli: Ing.Švarc Jiří, Jančík Josef, Svobodný Martin. Taktéž byli v tomto složení jednohlasně odsouhlaseni.

7) Zpráva mandátové komise – počet přítomných je 39.

8) Zpráva o činnosti za uplynulý rok – přednesl jednatel p. Kulíšek.
Výbor zasedá třetím rokem svého funkčního období. Prioritně se pracuje na výkupu pozemků na rybnících Polák a Žahour. Cca 1/4 rybníku Žahour je již v našem vlastnictví, nebo máme sjednaný podnájem. Zbylé pozemky zatím vlastní původní majitelé. Dále probíhá jednání se státním pozemkovým úřadem, který vlastní zbývající 2/3 rybníka Polák. Výsledky jsou zatím pro nás negativní. Podmínky výkupu jsou pro nás nepřijatelné, jak z hlediska pozemnkové náhrady, tak z hlediska finančního.
Pokračují i práce na technickém stavu našich sádek, např. instalace elektrického ohradníku proti vydře nebo příprava výměny střechy na provozní budově. Stejně tak se snažíme udržet v provozuschopném stavu náš vozový park. Na jednom autě V3S byla vyměněna podlaha valníku a na druhém byl vyměněn motor.
Z činosti dozorčí komise: za celé období roku 2016 řešila pouze 1 přestupek našeho člena.
Vzhledem ke zrušení místních povolenek bude všem členům starších 75 let poskytována sleva 900,- Kč na pořízení krajské povolenky. Tuto částku budeme  hradit z vlastních zdrojů.
Stav členské základny zůstavá setrvalý – 695 členů, z toho 586 dospělých, 29 mládeže a 80 dětí.
Stejně jako loni, první povolenku pro členy rybářského kroužku bude hradit MO. Jeden kroužek funguje ve Veselí n. L. v rámci činností DDM pod vedením p. Třísky a p. Moudrého. Tento kroužek v současnosti eviduje 16 dětí. Druhý kroužek, který navštěvuje 25 dětí, je veden v Dolním Bukovsku p. Trnkou a p. Vondrou. V roce 2016 proběhla soutěž „Veselská zlatá udice“, kde se utkali členové rybářských kroužku z Veselí a Bukovska. Soutěž probíhala na Veselské pískovně u kiosku.
Rybářská stráž má nyní 19 členů s celokrajskou působností. Zjištěno bylo 6 přestupků. Nejčastějšími přestupky jsou: nezapsané datum lovu a číslo revíru, lov mimo stanovenou dobu, nepřítomnost u prutů a nepořádek u vody. Žádná povolenka však nebyla odebrána.
Budou uspořádány jubilejní 10.závody na malé pískovně. Závody se uskuteční 6.4.2017. Startovné bude 250,-/dospělé a 50,- pro děti. Závody pro děti „Veselská zlatá udice“ proběhnou též na malé pískovně 29.4.2017.

9) Zpráva o finančním hospodaření – přednesla ekonomka pí. Velíšková.
Skutečné přijmy proti plánu byly +156 000 Kč, plánované výdaje oproti skutečnosti byly o 188 000 Kč méně. Zůstatek finančních prostředků k 31. 5. 2016 činil 664 903Kč.

10) Zpráva dozorčí komise – komise pracovala ve složení Svobodný Martin, Kopačka Ondřej, Tříska Jaroslav, Tříska Karel, Míka Pavel. Účetnictví MO je řádně vedeno a je průkazné. Komise v roce 2016 řešila 1 přestupek člena naší organizace proti rybářskému řádu.

11) Schválení čerpání rozpočtu za rok 2016 – rozpočet byl jednohlasně schválen.

12) Návrh rozpočtu na rok 2017 – plánované výdaje jsou 994 000 Kč, plánované příjmy jsou 1 118 000 Kč, celkový výsledek je navržen na -124 000 Kč.

13) Schválení rozpočtu na rok 2017 – rozpočet byl jednohlasně schválen.

14) Členové zarybňovací komise – schváleni byli: Tříska Karel, Jančík Josef a Zeman Lukáš.

15) Doplňující volba člena výboru – zemřel p.Máca František. Jako nový člen byl kooptován Ing. Šatra Václav. Ten byl následně hlasováním odsouhlasen.

16) Projev hospodáře p. Fialy: poděkoval za dobře provedenou práci našim baštýřům. Ocenil i vysazení 14400ks úhořího monté a 3200ks tlouště od JčÚS. Zmínil se o kormoránech, kteří letos způsobili přes zimu velké škody.

17) Návrh JčÚV na omezení počtu ponechaných dravých ryb na 20ks/rok: tento návrh byl přečten jednatelem. K návrhu se vyjádřil hospodář v tomto smyslu: toto omezení u nás nemá žádný význam a nemělo by se stále vymýšlet další omezení. Následovalo hlasování, 14 přísedících hlasovalo pro zavedení omezení, 19 hlasovalo proti.

18)Diskuze: p. Koranda (JčÚS) – Souhlasí s hospodářem o zbytečnosti některých omezení. Snaží se některé v dnešní době již nesmyslné zákazy zrušit (např. zákaz používání skleněných nádob). K návrhu o omezení dravců vysvětlil, že problém je především na Lipně a toto omezení má sloužit jako nástroj pro rybářskou stráž. Zpracovává se nová koncepce rybářské stráže, kdy se uvažuje o poloprofesionalizaci stráže.
Informoval o připravovaných permanentkách pro místní členy na parkování u pískovny Měruše.
p.Novák Jaromír – poděkoval za pozvání. Upozornil na možnost čerpání dotací pro rybáře.

19) Návrh usnesení – jednatel přednesl navrhované usnesení výroční členské schůze.

20) Odhlasování návrhu usnesení – všichni přítomní toto usnesení odsouhlasili.

V 11 hod. se předseda rozloučil se všemi přítomnými a schůzi tím ukončil.

Veselí nad Lužnicí 18.4.2017
Zapsal: Ďurina Roman