Členská schůze 2015

Členská schůze se konala dne 21.3.2015 od 8,30 hod. v malém sále kultuního domu. Vedl ji předseda Ing. Novák, jako hosté přijeli: za Jihočeský územní svaz p. Koranda, za vedení města starosta RNDr. Sýkora, za městskou policii p.Virt, za dům dětí a mládeže Mgr. Hlásková. Po uctění památky zesnulých členů byla schůze zahájena. (Body programu 1) – 4))

5) Volba návrhové komise – navrženi byli: p. Kundrát, p. Bartošek, p. Ďurina. V tomto složení byli jednohlasně odhlasováni.

6) Volba mandátové komise – navrženi byli Mgr. Němec, p. Máca, p. Míka. Taktéž byli v tomto složení jednohlasně odhlasováni.

7) Zpráva mandátové komise – počet přítomných je 65.

8) Zpráva o činnosti výboru MO za uplynulý rok – přednesl jednatel MO p. Kulíšek:

Výbor pracuje prvním rokem svého funkčního období. Prioritně se pracuje na výkupu pozemků na rybnících Polák a Žahour. Cca 1/3 rybníku Žahour je již v našem vlastnictví, nebo máme sjednaný pronájem. Zbylé pozemky zatím vlastní původní majitelé. Nyní probíhají jednání s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a se státním pozemkovým úřadem, jehož pozemky leží pod rybníkem Polák. Veškeré opravy a nákupy pozemků jsme financovali z vlastních zdrojů.

Vzhledem ke zrušení místních povolenek bude všem členům starších 75 let poskytována sleva 900,-Kč na pořízení krajské povolenky. Tuto částku hradíme z vlastních zdrojů.

Stav členské základny zůstavá setrvalý – 724 členů, z toho 618 dospělých, 15 mládeže a 91 dětí.

Mládež – v letošním roce se nepovedlo z důvodu malého množství přihlášených dětí zajistit fungování rybářského kroužku. Proto jsme zahájili jednání s domem dětí a mládeže o nápravě tohoto stavu. Bylo dohodnuto, že od září 2015 bude tato činnost obnovena. Vzhledem k tomu, že kroužek probíhal (a bude probíhat) v naší vlastní klubovně, byla ujednána sleva předběžně o 200,-Kč z původních 500,-Kč za rok. Zároveň se výbor usnesl na tom, že první povolenku bude pro členy kroužku hradit MO. V této době jediný fungující kroužek je v Dolním Bukovsku pod vedením p. Trnky a p. Vondry., který navštěvuje 16 dětí. V roce 2014 proběhla soutěž „Zlatá udice“, kde se utkali členové rybářských kroužků z Veselí a Bukovska. Soutěž proběhla na veselské pískovně u kiosku.

Rybářská stráž – nyní má 20 členů s celokrajskou působností. Celkem bylo vykonáno 378 pochůzek. Zjištěno bylo 5 přestupků. Nejčastější přestupky byly: nezapsání data lovu a číslo revíru, lov mimo stanovenou dobu, nepřítomnost u prutů a nepořádek u vody. Žádná povolenka nebyla odebrána.

9) Zpráva o finančním hospodaření – předneska ekonomka MO pí. Velíšková:

Výsledek hospodaření je -101 000,-Kč. Tato hodnota je důsledkem toho, že v příjmové části od Územního svazu byla plánována částka za nasazené ryby 450 000,-Kč, skutečnost byla 401 000,-Kč. Také byly vyšší výdaje za nákup pozemků na rybníku Žahour. Plánovaný výsledek byl sice -232 tis. Kč, ale některé původně plánované transakce musely být přesunuty na příští rok. Zůstatek na účtu je 759 091,-Kč

10) Zpráva dozorčí komise – účetnictví je řádně vedeno a v pořádku. Komise řešila 3 přestupky proti rybářskému řádu.

11) Schválení rozpočtu na rok 2014 – rozpočet byl jednohlasně schválen

12) Návrh rozpočtu na rok 2015 – plánované výdaje jsou 1 228,5 tis. Kč, plánované příjmy jsou 965 tis. Kč, celkový výseledek je navržen na -263 tis. Kč.

13) Schválení rozpočtu na rok 2015 – rozpočet byl jednohlasně schválen

14) Členové zarybňovací komise – schváleni byli: p. Karel Tříska , p. Josef Jančík a p. František Zeman

15) Volba člena dozorčí komise – navržen byl p. Ondřej Kopačka , který byl následně odhasován.

16) Vystoupení hospodáře p. Fialy:

Bohužel loňský rok byl velmi nepříznivý, rybníky se vysazovali na poloviční vodě (poloviční obsádkou). V letních měsících se slovil rybník Šípov, aby se posílil vodou Hladov, což se povedlo pouze v omezené míře. Je s podivem, že na Líbalu nebylo většího úhynu ryb. Těmito ztrátami jsme přišly o cca 200 tis. Kč. Tento výsledek ale neměl díky územního svazu nejmenší vliv na zarybnění revíru. Letošní zima je na tom velmi podobně a můžeme doufat, že přijdou jarní přeháňky.

17) Ocenění členů – p. Josef Žahour a p. Vladimír Kulíšek si převzali ocenění za dlouholetou práci v naší MO.

18) Diskuze

P. Koranda přednesl novinky v Jihočeském územním svazu: Změnilo se složení výboru, zmenšil se počet z 15 na 13 členů. Jedním z úkolů bylo vyhodnotit 24hodinový rybolov na Lipně a Hněvkovicích. Členská základna si žádá, aby byl povolen lov 24hodinově, ministerstvo zemědělství tuto vyjímku ze zákona povoluje pouze na 2 revírech. Rybářská stráž řešila přestupky – příklad z Lipna: ze 117 zkontrolovaných rybářů jich 105 spáchalo přestupek a bylo odebráno cca 75 povolenek. Povolenky byly odebrány např. za lov na 3 a více prutů, rybáři nešli vzbudit, měli nezapsaných 6 kaprů. Problémy dělají většinou rybáři ze severních Čech, kteří se u vody zabivakují a užívají si to tam. Dalším bodem bylo zrušení místních povolenek. Důvodem bylo, že na některé revíry např. na revír Lipno, nešla koupit místní povolenka, což bylo bráno jako nespravedlnost. Dále Rada českého rybářského svazu vydala seznam nejčastějších přestupků a jejich tresty. To nebylo do dneška sjednoceno a bylo na úvážení dozorčí komise, jaký trest zvolí. Poslední novinkou je, že vyšel nový občanský zákoník a ten z nás, jako občasnkého sdružení, dělá zájmový spolek.

Co se týče veselských pískoven – proběhla změna vlastníka. Novým majitelem je p. Slabý. Ten bez problémů prodloužil nájem na dalších 5 let. Byla zahájena těžba na Horusické pískovně, kde se rozšíří stávající jezero.

Starosta p. Sýkora – vyjádřil uznání chodu naší organizace, chce zachovat tradici rybníkářství, z pohledu města se nic pro MO nemění.

Dotaz hospodáře p. Fialy k p. Korandovi: ze začátku jednání, měl nový vlastník pískoven v úmyslu si jednu pískovnu ponechat jako soukromý revír. Co je na tom pravdy?

P. Koranda: Původně p. Slabý chtěl (neznaje, jak funguje ČRS), aby mohli chytat jeho známí, proto si chtěl jednu pískovnu vyčlenit pro sebe. Na což má jako majitel pozemků právo. Nese to ale několik problémů. Rybolov je možný pouze dvěma způsoby. Buď je zde rybářský revír a tam mohou chytat pouze členové ČRS, kteří dodržují zákon (rybářský řád). Anebo se může chytat na „pověření lovu na udici“, které ovšem platí ne na revírech, ale na rybnících. Tam si už můžete stanovit vlastní pravidla (případ klasických soukromých revírů). Takto to ale není možné provést na pískovnách. Jakožto majitel pozemku má číslo revíru, dostane zarybňovací plán, který musí plnit a může vydávat vlastní povolenky. Není zde podmínkou, aby byl členem ČRS. P. Slabý to pochopil a přimlouval se za to, zda by nemohl být jeden revír nadstandartně zarybněný pod správou ČRS. Díky slušnému jednání a nenavýšení cen nájmu se mu snaží ČRS vyhovět. Vše je zatím v jednání.

Člen – navrhuje zvýšení lovné míry štiky na 55 cm. Tento návrh byl odsouhlasen a dáváme do usnesení naší členské schůze návrh zvýšení lovné míry štiky na 55 cm pro celý Jihočeský územní svaz.

Člen – stěžuje si, že rybáři nechávají odpadky u vody a místní rybáři pak musejí toto uklízet. To je pravda, v rybářském řádu stojí, že rybář po sobě musí nepořádek uklízet. Jedinou možností nápravy je ale v případě spatření tohoto přestupku zavolat rybářskou stráž, popř. policii.

Člen – ptá se, zda nelze regulovat množství vydry. Nemají zde přirozeného predátora a působí nemalé škody. Předseda – jde o zákonem chráněného živočicha, nelze s tím nic udělat. Hospodář – na rybnících nám stát vyplácí za způsobené škody částku cca 70 tis. Kč. V momentě, kdy rybu vysadíme do revíru, přestáváme být jejími vlastníky. Tím tedy právně ČRS nevznikají žádné škody. Na revírech je to tudíž neprůchodné.

Člen – jaký byl důvod ke zrušení místních povolenek. P.Koranda – tyto místní povolenky měly pouze některé organizace, neplatily na velkých nádržích. Jihočeský územní svaz měl nejvíce druhů povolenek (děti na 1prut, lov na 7 dní apod.), což bylo drahé a složité. Navíc bylo nespravedlivé, že některé organizace neměli možnost výdeje místních povolenek. Proto se při redukci druhů zrušili i místní povolenky.

19) Usnesení – Mgr. Němec přednesl usnesení výroční členské schůze.

20) Odhlasování-  všichni přítomní toto usnesení jednohlasně odsouhlasili.

 

V 10 hodin se přeseda rozloučil se všemi přítomnými a schůze byla ukončena.